NOVINKY

arr3Špeciálna ponuka FOX Navijak FX9Naviják FOX FX9 teraz za akčnú cenu 95€ V nadväznosti na ohromný úspech navijáku FX11, sme zahájili...

TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 39,90 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY » OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán

vyplývajúce z kúpnej Pezinská 18, 901 01 Malacky, zapísaná v OR vedenom Okresným

súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59898/B, IČO: 4439082880,

IČ DPH: SK2022871180(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa

a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail: info@ichthys.sk,

Telefón:  0903 632 061, 0948 696 000

Poštová adresa: Pezinská cesta 5104, 901 01 Malacky

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 26 24 86 13 34/1100,

IBAN: SK92 1100 0000 0026 2486 1334, Tatra banka, pobočka Malacky

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje,

že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa

budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke

elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá

tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva")

a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej

zmluvy a reklamácii tovaru.


1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade,

že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky

odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy

uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú

prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci

nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude

pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie

kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej

predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára

na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky

kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").


2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické

potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom

prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu

dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci

povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.

Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním)

objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky

ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane

DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému

predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho

objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má

len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho

objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky

ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.


2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii

tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných

služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný

a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto

doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo,

IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.


2.4. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho

spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami

príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej

akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky

bude zákazník informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady

kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním

určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom

množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným

na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne

predpisy SR odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo

elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie

doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list,

dodací list, daňový doklad).

 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho

za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo

nedostupnosti tovaru

nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami

alebo v cene, ktorá

je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom

plnení. O stornovaní

objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady

kúpnej ceny alebo jej

časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ

sa s predávajúcim

nedohodne inak.


3.4. Spoločnosť ICHTHYS GROUP s.r.o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho

alebo osoby poverenej k odberu

tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojej predajni ICHTHYS  a to v prípadoch, kedy je

dodávka tovaru kupujúcim

platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry

so splatnosťou.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu

v dohodnutej lehote splatnosti

vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,


4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom

zmluvnými

stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov

predávajúceho

umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar

má dobu minimálnej

trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti

kontaktuje pred dodaním

predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.

 

5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky

kupujúceho

predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy,

tovar

neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii

vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške

skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní

odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť

od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty

dohodnutej

v kúpnej zmluve.

5.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných

písomnostiach

predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej

hodnoty.

 

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak

sa zmluvné strany

nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve

kupujúcim, kupujúci

je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú

splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve

a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie

tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu

kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné

dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej

zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru

na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto

všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto

všeobecných obchodných podmienok.


5.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne

pri jeho doručení.

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný

túto skutočnosť

oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia

poškodenia tovaru

pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam

o rozsahu a povahe

poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto

vyhotoveného

záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti

s dopravcom poskytnúť

odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru

dodať kupujúcemu

nový tovar.


5.8. Spôsoby platieb: Platba na dobierku, V hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke,

Platobnou kartou

na pobočke, Platba na účet, Splátky Home Credit.


5.9. Platba vopred prevodom na účet. Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom,

na e-mail

vám pošleme zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na náš účet odošleme zásielku

dohodnutým spôsobom

prepravy. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní

po potvrdení

objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku  za zrušenú. Pri osobnom

odbere tovaru,

je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

 

5.10. Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov predávajúci spolupracuje výlučne

so spoločnosťou

Home Credit Slovakia a.s  a je oprávnený poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní

žiadostí klientov

o poskytnutie spotrebiteľských úverov.


6. Kúpna cena


6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej

zmluve a/alebo

podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov

na doručenie

tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho,

dobierkou

v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby,

platbou

prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom

na účet

predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

 

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom,

za deň platby

sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.


6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote

podľa kúpnej

zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý

v kúpnej zmluve,

kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len

v súlade s platnými

právnymi predpismi SR.


6.5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru

a predávajúci

tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie

je uvedené inak.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny

za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar

od predávajúceho,

alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom

a kupujúci tovar

neprevezme.


8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne

uplatniť u predávajúceho

podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o servisných miestach pre záručný

a pozáručný servis sú uvedené

na zadnej strane záručného listu, resp. budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté

na požiadanie telefonicky

alebo prostredníctvom e-mailu.


8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním

objednávky. Predávajúcemu potvrdzuje,

že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje,

že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom,

kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných

opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene

zákona Slovenskej rady č. 372/1990 Zb.

o pristupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

 

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho

vo forme elektronického

obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie

sú zmluvne dojednané

iné záručné podmienky.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby,

ktoré zavinil výrobca,

dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.


8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí,

môže uplatniť nároky

z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase

prevzatia tovaru.

 

8.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení

tovaru vrátane

príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu

so záručným listom

a dokladom o zaplatení.


8.8. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni

predávajúceho v súlade

s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Kupujúci v liste presne označí druh a rozsah chýb tovaru

a tento list spolu

s reklamovaným tovarom, kópiou dokladu o kúpe a kópiou záručného listu odošle

predávajúcemu. Reklamačné

konanie začína dňom doručenia uvedených listín na uplatnenie reklamácie a reklamovaného

tovaru predávajúcemu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú

inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).


8.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie

reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.


8.10. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie

reklamácií je

predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade

s ust. § 18 ods. 3 Zákona.


8.11. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu,

inak kupujúcemu

zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.


8.12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie

tovaru vo vhodnej forme

zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne

označiť chyby tovaru

v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú

z ust. § 622 a ust. § 623

Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej

komunikácie, predávajúci

je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie

doručiť ihneď,

musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie;

potvrdenieo uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie

reklamácie iným spôsobom.

 

8.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623

Občianskeho

zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie

podľa

ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného

konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu

tovaru, najneskôrdo 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia

reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch

možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo

od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného

konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma

zmluvnými stranami (emailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom

doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov

od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe

vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou

osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu

na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu

nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci

ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť,

komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné

posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia

tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu

na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť

predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania

odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť

do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie

tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu

nemožno zamietnuť.

 

8.14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania

zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva

uzatvorená, musel vedieť. chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

8.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo

dokumentácie tovaru, neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby

tovaru, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, používaním tovaru v podmienkach,

ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením

tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, poškodením tovaru

náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave,

poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

8.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich

spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení

reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia

reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby,

alebo prostredníctvom e-mailu.

 

8.18. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba)

a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

8.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu

záručnej opravy tovaru.

 

8.20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený

vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho

listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná

doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.


8.21. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie

záruky podľa bodu

 

8.16 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.


8.22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia

kupujúceho podľa bodu

 

8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo predávajúci chybný tovar vymení.

8.23. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú

chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar

riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa

bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením

dobropisu na chybný tovar.

 

8.24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej

odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

 

8.26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac

ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

 

8.27. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci

pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

 

8.28. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje

právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných

a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je

oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu

opakovane.

 

8.29. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie

reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť

svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi

predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu,

a mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva

ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností

vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže

riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom

spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy,

identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej

pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových

aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

 

9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a

na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane

osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas

so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

 

9.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle

ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „ZnOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré

sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých

svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu

24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj

súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom

osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to

za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných

dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom

uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane

so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného

tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými

údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci

spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností

vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení

účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade

s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať

kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu

kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné

údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich

z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo

poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich

z kúpnej zmluvy.

 

9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web

stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude

získavať výlučne na účel uvedené v bode 9.1., 9.2. a 9.3. týchto podmienok.

 

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa

osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli

zhromaždené.

 

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať

osobné údaje v súlade s dobrými mravmia bude konať spôsobom, ktorý neodporuje

ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

9.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom

systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov

nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných

údajov potrebnépre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci

získava osobné údajekupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj

čas platnosti súhlasu, a ak kupujúcehopovinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo

vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je

Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý

jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 9.12. týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený

oboznámiť sas postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme

presné informácie o zdroji,z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej

forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich

nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov,

ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu

odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobnéúdaje na základe

súhlasu kupujúceho.

 

9.9. Právo kupujúceho podľa bodu 9.8. bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len

ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana

kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

9.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu

jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej

súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho

marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho

marketingu.9.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho

kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo

g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej

práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním

osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho

je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného

odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

9.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho

kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo

významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej

osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou

odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť,

a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania

a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.19. týchto Obchodných podmienok.

Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia

na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas

existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho,

alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených

záujmov kupujúceho.

 

9.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť

sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí

písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé,

kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu

zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu, u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku

týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu

bez zbytočného odkladu.

 

9.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu

osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

9.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

9.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 9.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodných podmienok a ods. 9.10.

až 9.12. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.

 

9.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 9.8. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne

okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených

so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný

zákon neustanovuje inak.

 

9.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 9.17. a 9.18. týchto Obchodných

podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

 

9.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 9.9. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného

odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

9.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho

na účely uvedené v bode

 

9.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B

GLS General Logistic Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
IČO: 36624942

 

9.22 Úrad na ochranu osobných údajov SR  podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal prevádzkovateľovi ICHTHYS GROUP S.R.O  potvrdenie

o registrácii informačného systému osobných údajov s názvom „ NALOVE“ , ktorému bolo pridelené registračné

číslo 201415574

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru,

alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal

také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej

zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo

požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,

ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho

a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení

od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených

zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia

tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé

pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť

predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba

s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim

v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa


b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo

posledného kusu, alebo ak sa


c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje

informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. (Tu si môžete stiahnuť formulár

pre odstúpenie od zmluvy uzatvorenej v našom internetovom obchode. V prípade, že sa rozhodnete

v lehote do 14-tich dní vrátiť objednaný tovar, formulár si stiahnite do počítača, vytlačte, vyplňte

a pošlite spolu s tovarom.)10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných

podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu

tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom

vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale

vo forme poistenej zásielky.


10.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou,

od ktorej kupujúci odstúpil.

 

10.7. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty

na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie

o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


10.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré

kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu

písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym

požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje

tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke

predávajúceho.

 

10.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných

podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru

späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení

vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo

po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

10.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných

podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota

predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec

zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu

nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci

má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 

10.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať

predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu

o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

 

10.12. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo

osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno

primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti

od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim

vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 50,- EUR.

 

10.13. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom

na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru

nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov

v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien

za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 50,- EUR.

 

10.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.4. a 10.5. týchto

všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci

nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok

kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

10.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo

tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,


b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového

softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.


c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo

z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť

písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením

na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia

tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok

do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových

správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia

Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona

č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z.

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými

obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť

alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej

objednávky kupujúcim.

 

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom

rozsahu s nimi súhlasí.


V Malackách , dňa 23.03.2015

ZWYyZ