TOVAR V AKCII

Naša cena 323,00 EUR
skladom
Naša cena 127,50 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 54,99 EUR
skladom
Naša cena 6,99 EUR
skladom


REKLAMÁCIE

REKLAMÁCIE
V  prípade  poruchy,  závady,  chyby,  straty  kvality  alebo  samopoškodenia  tovaru,  nás  prosím  kontaktujte  emailom na  info@ichthys.sk alebo  telefonicky  na +421 903 632  061.  Tovar  na  spôsob  dobierky  neprijímame. Odporúčame posielaný tovar poistiť !

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.

V odôvodnených prípadoch, najmä ak  sa  vyžaduje  zložité technické  zhodnotenie  stavu  výrobku,  najneskôr  do  30  dní  odo  dňa  uplatnenia  reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamačný  poriadok  popisuje  zásady  a  princípy  uplatňované  pri  reklamácii  dodávaného  tovaru.  Tento  reklamačný poriadok  nevylučuje  a  ani  neobmedzuje  akékoľvek  záväzné  a  zákonné  práva  zákazníka  alebo  akékoľvek  práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.

Ak sa počas záručnej doby objaví na výrobku chyba spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom,
po  splnení  nasledujúcich  podmienok  bude  chybný  výrobok  /alebo  jeho  časť  či  súčasť/ bezplatne  opravený  alebo vymenený  za  nový.  Reklamovaný  výrobok  alebo  časť  musí  byť kompletná.  Záruka  poskytovaná  výrobcom  sa nevzťahuje na poškodenia  spôsobené ohňom, vodou,  statickou elektrinou alebo inou  živelnou udalosťou, nesprávnym používaním  výrobku, opotrebením,  mechanickým  poškodením  alebo  neodborným  nastavením,  modifikáciou, opravou alebo  nesprávnym  spôsobom  použitia,  nezlučiteľným  s  návodom  na  požitie,  technickými  normami  či  bezpečnostnými predpismi  platnými  v  Slovenskej  republike.  Záruka  sa  tiež  nevzťahuje  na  poškodenia  výrobku  skladovaním  mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C.
Dodávateľ  sa  zaväzuje  vybaviť  reklamáciu  /záručnú  opravu/  do  30  pracovných  dní  odo  dňa  prevzatia  písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
Záručná lehota sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo povereným dopravcom.

Reklamácia musí obsahovať aspoň:
• reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
• konkrétny popis chyby, prípadne s fotodokumentáciou poškodenia
• kópiu dokladu o nadobudnutí – faktúru (prípadne kópia), ktorá slúži aj ako záručný list
• adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, email)

Ak  uvedené  náležitosti  nebudú  obsahom  reklamácie,  nebude  sa  môcť  reklamačné  oddelenie touto  reklamáciou zaoberať.  Reklamovaný  tovar  je  nevyhnutné  na  našu  adresu  dopraviť akýmkoľvek  spôsobom.  V  prípade  uznania reklamácie bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený späť na naše náklady .Reklamačný protokol Vám bude vystavený  a  zaslaný  emailom do  siedmych  dní  od  obdŕžania  reklamácie. Rovnakým  spôsobom  budete  informovaný  o
vybavení reklamácie a zaslaní opraveného alebo vymeneného výrobku späť na Vašu adresu.

Reklamácie zasielajte na:
• Elektronicky: e-mailom na info@ichthys.sk
• Písomne: ICHTHYS GROUP S.R.O., Pezinská cesta 5104, 901 01 Malacky

(Vyššie poskytované Informácie boli použité zo zákona o ochrane spotrebiteľa)

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

NTFiNzdmM